Veilig betalen

Europese eigen voorraad

Europese garantie

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Algemene Bepalingen

De E-commerce website van Disenso, een BV met maatschappelijke zetel te Fazantendreef 5 in Oud-Turnhout (België), BTW (BE) 0861773734, RPR Turnhout, (hierna “Verkoper”) biedt haar klanten de mogelijkheid om online producten uit haar webshop te kopen.

Deze Algemene Voorwaarden (“AV”) zijn van toepassing op elke bestelling van een product die een bezoeker van deze E-commerce website (“Klant”) plaatst. Door een product te bestellen via de online shop van de Verkoper, aanvaardt de Klant deze voorwaarden en stemt hij/zij ermee in dat deze voorwaarden van toepassing zijn met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Aanvullende voorwaarden van de Klant zijn uitgesloten, tenzij deze uitdrukkelijk en schriftelijk door de Verkoper van tevoren zijn erkend.

Artikel 2: Prijs van het product

Alle prijzen die op de website en in de communicatie tussen Klant en Verkoper worden weergegeven, zijn in Euro uitgedrukt en inclusief alle belastingen en BTW.De Klant kan een factuur krijgen door een BTW nummer in te voeren bij het afrekenen.

De opgave van prijs voor het product slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs van het product.

Artikel 3: Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de E-commerce website met de grootst mogelijke zorg worden samengesteld, is het mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat of niet up-to-date is. Kennelijke fouten of vergissingen in het aanbod binden de Verkoper niet. Voor de juistheid en volledigheid van de informatie die wordt aangeboden, is de Verkoper slechts aansprakelijk in het kader van zijn inspanningsverbintenis. Voor kennelijke materiële fouten, drukfouten of zetfouten is de Verkoper in geen geval aansprakelijk.

Artikel 4: Online aankopen van het product

De producten worden pas na ontvangst van de betaling geleverd en met handtekening voor ontvangst verzonden.

Verkoper is gerechtigd een bestelling van een product te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

De Verkoper zal de grootst mogelijke zorg betrachten bij het in ontvangst nemen en uitvoeren van bestellingen van producten en bij het beoordelen van aanvragen tot het verlenen van diensten.

Producten worden binnen 2 tot 5 werkdagen verzonden. Als plaats van levering van het product geldt het adres dat de Koper aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt. De kostprijs van de levering omvat 1 aflevermoment aan de hand van de track&trace. De Koper is vanwege het doorberekenen van de leveringskosten verantwoordelijk voor het doorgeven van een moeilijk bereikbare locaties zoals smalle straten, onverharde wegen, eilanden en berggebieden. De kosten op de website voor pallettransport zijn indicatief en kunnen ten alle tijden herroepen worden door de Verkoper. Voor moeilijk bereikbare locaties zoals smalle straten, onverharde wegen, eilanden en berggebieden vragen wij dit te melden vooraf of direct na het plaatsen van een bestelling. Op die manier kunnen wij indien nodig een kleine vrachtwagen met laadklep reserveren. Wij proberen de transportprijzen zo goed als mogelijk in kaart te brengen voor Europa, maar deze blijven indicatief. Afwijkende prijzen moeten doorberekend worden en indien nodig achteraf.

Prijzen en leveringen naar landen buiten de Europese Unie zijn op de website op basis van 0% BTW en worden Incoterm DAP (Delivery At Place) geleverd. Belasting en invoerrechten zijn voor rekening van de koper. Voorbeelden van deze landen zijn Liechtenstein, Noorwegen, Monaco, Verenigd Koninkrijk en Zwitserland.

Bij het afrekenen van uw bestelling kunt u de bedrijfsnaam en btw-nummer invoeren. Wij leveren intra-communautair naar bedrijven buiten België.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een product of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan de transporteur en Verkoper bij levering. Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) het product fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen het product te vervoeren en deze keuze niet door de Verkoper was geboden.

De Koper (de bestemmeling) moet alle schade die bij levering zichtbaar is, registreren (vb. verpakking gescheurd, deuk in verpakking, verpakking open, verpakking nat, enz.). Dit kan op de handscanner van de chauffeur of op het schadevaststellingsdocument dat de chauffeur bij zich heeft. Vervolgens vragen wij u om duidelijke foto(’s) van de beschadigde goederen, duidelijke foto(’s) van de beschadigde verpakking inclusief verzendlabel, duidelijke foto(’s) van de interne bescherming en indien er ter herstelling tape geplakt werd op de verpakking, duidelijke foto(’s) van de tape en het verzendlabel op één en dezelfde foto.

In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de Verkoper het bedrag dat de Koper voor het product betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.

Het risico van beschadiging en/of vermissing van het product berust bij de Verkoper tot het moment van bezorging aan de Koper of een vooraf aangewezen en aan de Verkoper bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

Het geleverde product blijft tot aan de volledige betaling door de Klant het exclusieve eigendom van de Verkoper.

De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Verkoper te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen als het product beslag zou komen leggen.

Artikel 7: Herroepingsrecht product

De Klant kan van zijn herroepingsrecht enkel gebruik maken indien er geen speciaal aanbod op maat werd gemaakt.

Producten kunnen op kosten van de koper retour worden gestuurd binnen 14 dagen. De kosten voor de levering door de verkoper worden samen met de ontvangen bedragen teruggestort na ontvangst.

Producten dienen in de originele verpakking teruggestuurd te worden in nieuwstaat. Onkosten zullen doorgerekend worden.

Artikel 8: Garantie op het product

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering van het product aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

Om een beroep te doen op de garantie van het product, moet de Klant een aankoopbewijs van het product kunnen voorleggen.

Bij vaststelling van een gebrek aan het product moet de Klant de Verkoper zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek aan het product binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging van het product. De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van de product in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan product, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik van het product.

Defecten aan het product die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

Particulieren hebben recht op 2 jaar garantie en zakelijke klanten 1 jaar.

Indien verpakking of product niet in originele staat verkeerd mag Disenso BV besluiten niet de gehele aankoopsom terug te storten.

Voordat men de deur van de humidor opent dient men de onderkant te stabiliseren (met de voetjes). 

De elektrische humidor kabinetkasten en wijnklimaatkasten worden correct overeind vervoerd op een pallet. Geleden schade hierna door onjuist vervoer in verband met de koelvloeistof is de verantwoordelijkheid van de Koper. Wij adviseren u om de humidor 24 uur lang overeind te laten staan voordat u de stekker in het stopcontact steekt. 

Artikel 9: Klantendienst

De Klantendienst is bereikbaar via het telefoonnummer +32 14 41 12 78, via e-mail op servicedesk@humiviniq.be of per post op het adres Nieuwe Kaai 7B, 2300 in Turnhout (België).

Artikel 10: Sancties bij niet-betaling van het product

Onverminderd het uitoefenen van andere rechten die de Verkoper toekomen, is de Klant bij niet-betaling of vertraging van betaling van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest verschuldigd van 10% per jaar op het onbetaalde bedrag vanaf de datum van de vertraging. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag.

Artikel 11: Privacy

Hiervoor verwijzen wij u naar onze privacy policy.

Artikel 12: Gebruik van cookies

Hiervoor verwijzen wij u naar ons cookiebeleid (EU).

Artikel 13: Nietigheid – Niet-verwerking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door Verkoper om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 14: Wijziging van de voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Verkoper Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

Artikel 15: Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 16: Toepasselijk recht – Bevoegde rechtbank

De Handelsrechtbank van Turnhout (België) is bevoegd, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht over het toepasselijk recht en de Verordening Rome I over internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken.

Sorteren op